Privacyverklaring

 

Levenskracht in jezelf (hierna: ‘wij’) hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en transparantie daaromtrent.

 

Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij als verwerkingsverantwoordelijke gegevens die jou identificeren of verband met jou houden (hierna: ‘persoonsgegevens’) verzamelt, deelt, gebruikt en/of anderszins verwerkt, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Verwerking jouw persoonsgegevens

Wij bieden diensten aan op het gebied van: alternatieve geneeskunde, coaching, diverse reguliere hulpverleningsvormen, verslavingszorg en psychodynamische hulpverlening. Voor het voeren van een bedrijfsadministratie en uitvoering van deze dienstverlening, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Het gaat daarbij om je (voor- en achter) naam, adres, woonplaats, geboorteplaats, leeftijd, geslacht, werk, school, email en telefoonnummer.

 

Daarnaast maken wij gebruik van een website. Via de website kunnen wij eveneens persoonsgegevens verwerken. Zo heb je via de contactpagina de mogelijkheid om contact met ons op te nemen en vragen te stellen. In dit kader dien je je naam en e-mailadres in te vullen. Wij verwerken deze gegevens om naar aanleiding daarvan je vraag of verzoek te beantwoorden.

 

Indien je onze website bezoekt, slaan wij verder het Internet Protocol (IP)- adres van jouw computer of tablet op. Deze technische informatie wordt gebruikt om de website te beheren en optimaal te laten functioneren, technische storingen op te lossen en om de bereikbaarheid van bepaalde delen van de website te verbeteren.

 

Beveiliging van de persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.

 

Persoonsgegevens die wij delen met derden

Wij delen jouw persoonsgegevens uitsluitend met derden voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening of voor zover wij hiertoe wettelijk zijn verplicht.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen. Je hebt te allen tijde het recht om ons eerder te verzoeken om verwijdering van de gegevens. Je persoonsgegevens worden in dat geval verwijderd, tenzij deze gegevens (deels) langer bewaard mogen of moeten worden op grond van toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Indien je jezelf hebt uitgeschreven voor onze nieuwsbrief, dan verwijderen wij je persoonsgegevens zo snel mogelijk.

 

Verzoek om inzage, correctie en andere rechten

Naast het indienen van een verzoek tot verwijdering van je persoonsgegevens heb je tevens het recht om inzage, wijziging, aanvulling of om gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens te verzoeken. Daarnaast kun je een verzoek indienen om een bepaalde gegevensverwerking te beperken, dan wel hier bezwaar tegen te maken. Je kunt hiertoe schriftelijk of per e-mail een verzoek aan ons richten. Na ontvangst van een verzoek zullen wij binnen de wettelijke termijn van vier weken reageren.

 

Contact – vragen of klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt over de verwerking en/of bescherming van jouw persoonsgegevens door ons, dan kun je contact met ons opnemen via e-mail of schriftelijk.

 

Volledigheidshalve wijzen wij je er tevens op dat je het recht hebt een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De Nederlandse toezichthouder met betrekking tot gegevensbescherming is de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’.

 

Toepasselijk recht

Deze privacyverklaring, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Privacyverklaring, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient aanbeveling deze privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

 

April 2021